Sandia

Seedless

Hybrid

(84 Days)

Charleston

Gray

(85 Days)